0
Вход и Регистрация
ЕКСПРЕСНА СМЯНА НА СТЪКЛО В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ!

DrMobi и Iute кампания

1. Организатор

1.1. Промоционалната кампания на Iute с наименование “Томбола“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, се организира и осъществява от “ЮтеКредит България” ЕООД, с EIK 205559807 (наричано по-долу за краткост „Организатор“), със съдействието на търговския партньор Д-Р Моби ЕООД (по-долу за краткокт обозначаван като търговския партньор).

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница:

https://iutepay.bg/promo-kampaniya/ Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Кампанията по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са  обвързват участниците в Кампанията. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на https://iutepay.bg/promo-kampaniya/ Ангажимент на участниците е да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Кампанията.

1.4. Участието в Кампанията е обвързано с покупка на продукт, предлаган от търговския партньор на Организатора, а именно: Д-Р Моби ЕООД.

1.5. Промоционалната Кампания се организира с рекламна цел и популяризиране продуктите на Организатора.

2. Период и място на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията стартира, считано от 06.10.2023 г. и продължава до 23:59 часа на 31.10.2023 г.

2.2. Кампанията се провежда единствено по отношение на стоките, предлагани от търговския партньор на Организатора. Наградите могат да се получават само на територията на Република България. Стоките, предлагани от търговския партньор не са изрично обозначени като такива, участващи в настоящата Кампания.

3. Право на участие

3.1. В тази Кампания право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Кампанията, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Кампанията немогат да участват лица, работещи за Организатора.

4. Начин за провеждане на Кампанията

4.1. За да участва в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Дa избере желан продукт, който може да бъде закупен, както онлайн, така и физически от търговски обект на търговския партньор Д-Р Моби ЕООД;

Стъпка 2: Да кандидатства за отпускане на стоков кредит от Организатора чрез търговския партньор за предлаган от него продукт на стойност минимум 50 лв. и максимум 2500 лв., вкл. да попълни всички необходими данни и при одобрение да сключи и подпише договор за стоков кредит и всички други необходими документи, съгласно политиките и процедурите на Организатора и търговския партньор.

При спазванео на стъпките по-горе, участникът автоматично бива регистриран за участие в Кампанията.

4.2. Няма ограничение за покупките на всеки един участник в периода на Кампанията, респ. сключените договори за стоков кредит с Организатора. Всяка покупка на стока, чрез договор за стоков кредит, сключен с Организатора и предлагана от търговски партньор, при спазване на процедурата по-горе, представлява отделна регистрация за участника и респ.у осигярява по-голям шанс да бъде избран за печеливш. Не се допуска до участие участник, сключил договор за стоков кредит запродукт/стока, закупена от търговец, различен от търговския партньор на Организатора по настоящите Общи условия.

4.3. Единният идентификатор на всеки участник в Кампанията е неговото ЕГН. Всички регистрации, респ. сключени договор за стоков кредит от едно лице с едно и също ЕГН, ще бъдат отнасяни към това лице, респ. участник.

4.4. Всички регистрации подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответната регистрация, респ. участник ще бъдат обявени за невалидни.

5. Награди

5.1. Наградата за печелившия участник в Кампанията е: 1 брой Samsung Galaxy A54 5G 128GB + 8GB RAM

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга замяна.

5.2. Получаването на награда по т. 5.1 подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на стойността на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Кампанията е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Кампанията на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

5.3. За целите на 5.2. и ако не са поискани допълнително данни, Организаторът използва личните данни, предоставени от участника по време и за целите на кандидатстването за стоков кредит.

6. Теглене на печелившите

6.1. Тегленето на печелившите участници и респ. номерът на договора им за стоков кредит, който представлява регистрацията им ще се извърши чрез специализирано онлайн приложение, а именно www.random.org, на случаен принцип, в срок от 15 календарни дни след края на Кампанията.

Обявяването на печелившите се извършва на по-късна дата, спрямо датата на тегленето.

6.2. Печелившите участници ще бъдат известени чрез телефонно обаждане, имейл или SMS на телефонния номер, предоставен от тях на Организатора за целите на отпускане на стоков кредит.

6.3. Освен печелившите участници ще бъдат изтеглени и 3 резерви. В случай че спечелил участник не е изпълнил всички условия по настоящите Правила или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Кампанията бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш за съответната седмица, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила.

6.4. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице.

7. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

7.1. Организаторът и търговския партньор не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Кампанията https://iutepay.bg/promo-kampaniya/ и тези на търговския партньор, както и възможността за регистрация за участие чрез закупуване на продукт от търговски партньор ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и търговския партньор не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията.

7.2. Нито Организаторът, нито търговският партньор носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или търговските партньори. Организаторът не носи отговорност за затваряне на физически магазини на търговският партньор или в случай че същите не са отворени в работно време.Също така, Организаторът и търговският партньор не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Кампанията и търговският партньор не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху закупен и печеливш продукт/стока, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Кампанията.

7.4. Организаторът и търговският партньор не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Кампанията или предоставянето на наградата.

7.6. Нито Организаторът, нито търговският партньор са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.7. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или търговските партньори, са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от търговския партньор не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

7.8. Забранени са действия от страна на участници в Кампанията, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Кампанията или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно търговският партньор си запазват правото да дисквалифицират съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.9. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Кампанията, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

8. Прекратяване на Кампанията

8.1. Организаторът има неотменимото право едностранно да прекрати Кампанията по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Кампанията се обявява на https://iutepay.bg, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

9. Защита на личните данни

9.1. Организаторът на Кампанията е администратор на лични данни, както и търговският партньор,всеки на  на собствено основание.

9.2 Личните данни, предоставени от участниците, се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават от Организатора. При обработката им Организаторът и търговският партньор спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.3. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на страницата: https://iutecredit.bg/wp-content/uploads/2023/06/Personal-data-policy.pdf

10. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Кампанията, или между търговски партньори и участниците в Кампанията се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

10.2. В рекламните материали за Кампанията, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Кампанията. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

magnifier